Диана Ковачева

Ще спират сделки с имоти заради неплатени глоби

Според омбудсмана това ограничава правата на гражданите

Диана Ковачева, която е омбудсман, изпрати своето становище до финансовия министър Росица Велкова, свързано с публикувания проект на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който е предназначен за обществено обсъждане.

В становището си професор Ковачева специално обръща внимание на предложеното изменение на чл. 264 от ДОПК, което предвижда спиране на сделките за недвижими имоти и автомобили, ако собственикът има задължения към държавата, включително и неплатени глоби.

Омбудсманът е категоричен, че това ще доведе до непропорционално ограничаване на правата на гражданите като страни по сделки за прехвърляне на имоти или МПС. Той смята, че такава промяна на закона ще усложни процеса на прехвърляне на имоти или МПС и ще ограничи правата на гражданите.

Мотивите за законопроекта са свързани със случаите, в които гражданите не декларират своите задължения по време на сделките за прехвърляне на имоти или МПС. Предложението е нотариусите да извършват проверка по електронен път в НАП за установяване наличието или липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на прехвърлителя/учредителя на вещни права и в случай че установят такива, да пристъпват към изповядване на сделката след тяхното заплащане или при изрично вменяване на задължението в нотариалния акт/договора за покупко-продажба купувачът да внесе дължимата сума в съответния бюджет.

В променената разпоредба се включват и глобите, които не са данъци или други задължителни плащания, което създава риск от злоупотреба с тях. Например, ако гражданин не плати глоба, може да се стигне до вмъкване на задължение за плащане в нотариалния акт за някаква сделка, която няма никаква връзка с глобата. Това може да доведе до несъответствие между сумата, която трябва да се плати, и стойността на имота или МПС, които се прехвърлят.

Real estate agent Sales manager holding filing keys to customer after signing rental lease contract of sale purchase agreement, concerning mortgage loan offer for and house insurance.

Освен това, въпросът за принудителното събиране на глоби е компетентност на държавните органи и не е редно тази функция да бъде прехвърляна на нотариусите. Всъщност, това може да доведе до нееднакво третиране на гражданите, тъй като нотариусите не са държавни служители и не могат да упражняват същите правомощия като тези на държавните изпълнители.

В заключение, променената разпоредба може да доведе до нежелани последици, затова е важно да се разгледат внимателно всички аспекти на тази промяна и да се търси баланс между нуждите на държавата за събиране на глоби и защитата на правата и интересите на гражданите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *